Ważne terminy ZUS

do 5. – wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za poprzedni miesiąc – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

do 10. – wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za poprzedni miesiąc – dla osób fizycznych opłacających  składki wyłącznie za siebie

do 15. – wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za poprzedni miesiąc – dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych , spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz pozostałych nie wymienionych wyżej.

Pamiętaj!!!

Pracownika rejestruje się na formularzu ZZA (jeśli podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) lub ZUA (jeśli podlega składkom na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne). Jest na to 7 dni od dnia rozpoczęcia przez niego pracy.

Pracownika wyrejestrowuje się z ubezpieczeń na formularzu ZWUA. Jest na to 7 dni od dnia następującego po dniu kończącym jego pracę.

Ważne terminy US i inne

Pamiętaj co miesiąc

do 7. – wpłaty pobranego w poprzednim miesiącu:

 • zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pop
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazania informacji CIT-7

do 20. – wpłaty:

 • kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu
 • na PFRON za poprzedni miesiąc
 • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

do 25. – wpłaty:

 • podatku VAT za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc oraz złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh

Pamiętaj co roku

do 31 stycznia – o przekazaniu do ZUS informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

do 31 stycznia – o złożeniu:

 • zaznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni rok kalendarzowy (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za ostatni miesiąc lub kwartał roku poprzedniego;
 • deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach za poprzedni rok (PIT-16A)
 • rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok (PIT-4R)
 • rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za poprzedni rok (PIT-8AR)

do 28 (29) lutego – o przekazaniu do poszczególnych urzędów skarbowych i pracownikom informacji o uzyskanych przez nich dochodach, pobranych zaliczkach i składkach (PIT-11)

do 30 kwietnia – o złożeniu

 • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu z wykonywanej działalności (PIT-36 i PIT-36L)
 • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wyłącznie za pośrednictwem płatnika, ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT-37)
 • zeznania o wysokości uzyskanego przychodu z tytułu zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną (PIT-38)

Dodatkowe informacje

Instrukcja wypełnienia interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysyłania z tych formularzy dokumentu elektronicznego bez użycia kwalifikowanego podpisu.

http://www.e-deklaracje.gov.pl/files/instrukcje/Instrukcja_PIT_v_1-4.pdf

© 2011 CASH  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie strony: Żołnierze Hardkoru